یادبود مجازی شهر

فارسان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حیاتقلی امیری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
1,372
فاتحه ها
185
مرحومه شیرین خسروی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مشهدی محمد ریئسی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان صادق غفاری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
158
فاتحه ها
17
مرحومه حاج علی داد غفاری نیا
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
Loading...