یادبود مجازی شهر

شهرکرد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان آرین اسکندریان
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
368
فاتحه ها
95
مرحومه گلنار آقابابایی چالشتری
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی جعفر مولوی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1,036
فاتحه ها
18
مرحومه سیده عذرا احمدی شیخ شبانی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
163
فاتحه ها
3
شادروان حمید اسماعیل زاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
6,572
فاتحه ها
259
شادروان رضا قلی پور
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه اقدس صیادی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
مرحومه صدیقه نوری زاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
24,147
فاتحه ها
801
Loading...