یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید سیدروح الله عجمیان
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
4,835
فاتحه ها
234
صلوات ها
274
فاتحه ها
5
محبوبه قبادی
لرستان - نور آباد
صلوات ها
110
فاتحه ها
37
مرحومه مهرماه صارمی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان سیف اله ورمزیاری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ابراهیم بیرانوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
1,132
فاتحه ها
115
شادروان مصطفی صفربیرانوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
451
فاتحه ها
31
شهید ۶۵۴۴ استان لرستان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
۶۵۴۴ شهید استان لرستان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
1,470
فاتحه ها
46
شهید ۶۵۴۴ شهید استان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمود گودرزی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
4
فاتحه ها
6
مرحومه حمید رضایی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
1,240
فاتحه ها
93
صلوات ها
125
فاتحه ها
16
مرحومه سیده شیوا جعفری
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
14,750
فاتحه ها
456
شادروان عطا کورانی
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شه ویس بساطبیگی
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
8
فاتحه ها
0
شادروان زهرا سالاروند
لرستان - دورود
صلوات ها
116
فاتحه ها
2
شادروان کریم علیزاده
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
204
فاتحه ها
11
Loading...