یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمدباقر میرزایی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج عبدالله جدیدی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه اسما قوامی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
13
فاتحه ها
0
شادروان سردار حاجی حاجی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
3,672
فاتحه ها
13
شادروان محمد ابوالفتحی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
مرحومه سیده آغا عزت رضوی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
شادروان شاعباس موسیوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
83
فاتحه ها
12
شادروان اکبر صادقی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
3,040
فاتحه ها
4
مرحومه خاتون نامداری
لرستان - دورود
صلوات ها
1,557
فاتحه ها
18
شادروان صفر پاپی
لرستان - دورود
صلوات ها
4,732
فاتحه ها
28
شادروان وحید چراغی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مریم حموله
لرستان - ازنا
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
مرحومه حاجی مرادی
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه قدم خیر اصولی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
24,596
فاتحه ها
255
صلوات ها
480
فاتحه ها
17
مرحومه میرعباس عباسی
لرستان - پلدختر
صلوات ها
31
فاتحه ها
6
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
مرحومه میرعباس عباسی
لرستان - پلدختر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اسکندر روزبهانی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
515
فاتحه ها
5
مرحومه خیربانو رضایی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
7,508
فاتحه ها
93
Loading...