یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مشهدی حسین اسدی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
110
فاتحه ها
7
صلوات ها
290
فاتحه ها
15
صلوات ها
105
فاتحه ها
1
صلوات ها
730
فاتحه ها
51
شادروان علی راست رضایی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مجتبی قوامی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
صلوات ها
113
فاتحه ها
43
مرحومه سکینه زندلشنی
لرستان - دورود
صلوات ها
208
فاتحه ها
3
شادروان مصطفی مهرجو
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صدیقه بازیار
لرستان - دورود
صلوات ها
8
فاتحه ها
52
شادروان عزیز قائدرحمتی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان حاج صیدهاشم کشوری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
9,483
فاتحه ها
1,248
شادروان صیدهاشم کشوری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
2,051
فاتحه ها
75
شادروان حسن رمضانی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان احمد پارسایی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه غزال جلدانی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مادر کرنوکر
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیر عبدالهی
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
107
فاتحه ها
8
Loading...