یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مادر خانم جشن نژاد
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
60
فاتحه ها
17
شادروان سیروس رحیمی طرهان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
433
فاتحه ها
17
صلوات ها
509
فاتحه ها
67
صلوات ها
17
فاتحه ها
4
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان اسفندیار شاکری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شهناز جودکی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا نکوئی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
97,076
فاتحه ها
1,010
مرحومه عصمت پیرهادی
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
137
فاتحه ها
31
صلوات ها
867
فاتحه ها
162
صلوات ها
1,261
فاتحه ها
71
شهید مهندس حاج مهدی فطرس
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شهناز مبشری
لرستان - بروجرد
صلوات ها
13
فاتحه ها
2
شادروان حسن مبشری
لرستان - بروجرد
صلوات ها
51
فاتحه ها
10
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد تقی مومنی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
40
فاتحه ها
2
شادروان خداداد یوسفی نژاد
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
14
فاتحه ها
0
شادروان میرعباس گودرزی
لرستان - الشتر
صلوات ها
12,227
فاتحه ها
570
Loading...