یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
8
فاتحه ها
0
شادروان زهرا سالاروند
لرستان - دورود
صلوات ها
113
فاتحه ها
1
شادروان کریم علیزاده
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
203
فاتحه ها
11
صلوات ها
21
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه کشوری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
121
فاتحه ها
8
صلوات ها
230
فاتحه ها
2
شادروان هرمز میر دریکوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سجاد یارمحمدی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
31,001
فاتحه ها
2,457
شهید محسن صادقی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
1,455
فاتحه ها
36
مرحومه شهناز جودکی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان احمد سالاروند
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان پوریا نادری
لرستان - بروجرد
صلوات ها
3,313
فاتحه ها
160
شادروان حاج حسین مسیبیان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
681
فاتحه ها
161
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
600
فاتحه ها
58
صلوات ها
8,333
فاتحه ها
310
مرحومه فاطمه نادری
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
151
فاتحه ها
7
شادروان آزاد خان آزادبخت
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...