یادبود مجازی استان

لرستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان صیدرضا حیدری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
1,060
فاتحه ها
50
شادروان احمد احمد عليزاده
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
احمد احمد عليزاده
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن قائیدی
لرستان - ازنا
صلوات ها
1,492
فاتحه ها
99
شادروان حجت اله عادلی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
1,109
فاتحه ها
229
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی احمد کیانی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
69
فاتحه ها
15
مرحومه هاجر سگوند
لرستان - دورود
صلوات ها
4,250
فاتحه ها
74
شادروان محمدباقر میرزایی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج عبدالله جدیدی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه اسما قوامی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
13
فاتحه ها
0
شادروان سردار حاجی حاجی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
3,672
فاتحه ها
13
شادروان محمد ابوالفتحی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
مرحومه سیده آغا عزت رضوی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
شادروان شاعباس موسیوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
83
فاتحه ها
12
شادروان اکبر صادقی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
3,040
فاتحه ها
4
مرحومه خاتون نامداری
لرستان - دورود
صلوات ها
1,557
فاتحه ها
18
شادروان صفر پاپی
لرستان - دورود
صلوات ها
4,732
فاتحه ها
28
شادروان وحید چراغی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...