یادبود مجازی شهر

پلدختر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان عبدالرضا صادقی
لرستان - پلدختر
صلوات ها
50
فاتحه ها
7
شادروان رضا نظری نسب
لرستان - پلدختر
صلوات ها
489
فاتحه ها
64
مرحومه مشهدیه زیور امیری
لرستان - پلدختر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
323
فاتحه ها
50
مرحومه میرعباس عباسی
لرستان - پلدختر
صلوات ها
31
فاتحه ها
6
مرحومه میرعباس عباسی
لرستان - پلدختر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...