یادبود مجازی شهر

الیگودرز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حمید رضایی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
1,240
فاتحه ها
93
صلوات ها
230
فاتحه ها
2
شهید محسن صادقی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
1,456
فاتحه ها
37
مرحومه فاطمه نادری
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
1,052
فاتحه ها
69
شادروان محمدرضا جلیلی
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فرنگ سرلک
لرستان - الیگودرز
صلوات ها
225
فاتحه ها
45
Loading...