یادبود مجازی شهر

دورود

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه خاتون نامداری
لرستان - دورود
صلوات ها
1,557
فاتحه ها
18
شادروان صفر پاپی
لرستان - دورود
صلوات ها
4,732
فاتحه ها
28
مرحومه حاجی مرادی
لرستان - دورود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
Loading...