یادبود مجازی شهر

کوهدشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
1,260
فاتحه ها
71
شهید سیدروح الله عجمیان
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
4,835
فاتحه ها
234
مرحومه سیده شیوا جعفری
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
14,750
فاتحه ها
456
شادروان عطا کورانی
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شه ویس بساطبیگی
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کریم علیزاده
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان آزاد خان آزادبخت
لرستان - کوهدشت
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...