یادبود مجازی شهر

بروجرد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شهناز جودکی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
137
فاتحه ها
31
شهید مهندس حاج مهدی فطرس
لرستان - بروجرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شهناز مبشری
لرستان - بروجرد
صلوات ها
13
فاتحه ها
2
شادروان حسن مبشری
لرستان - بروجرد
صلوات ها
51
فاتحه ها
10
مرحومه مهرماه صارمی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان محمود گودرزی
لرستان - بروجرد
صلوات ها
4
فاتحه ها
6
Loading...