یادبود مجازی شهر

خرم آباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان اسفندیار شاکری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا نکوئی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
20,276
فاتحه ها
909
شادروان محمد تقی مومنی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
40
فاتحه ها
2
شادروان خداداد یوسفی نژاد
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
14
فاتحه ها
0
شادروان سیف اله ورمزیاری
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ابراهیم بیرانوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
1,132
فاتحه ها
115
شادروان مصطفی صفربیرانوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
451
فاتحه ها
31
شهید ۶۵۴۴ استان لرستان
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...