یادبود مجازی شهر

خرم آباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه اسما قوامی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
13
فاتحه ها
0
مرحومه سیده آغا عزت رضوی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
شادروان شاعباس موسیوند
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
83
فاتحه ها
12
مرحومه حاجیه قدم خیر اصولی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
24,596
فاتحه ها
255
مرحومه خیربانو رضایی
لرستان - خرم آباد
صلوات ها
7,508
فاتحه ها
93
Loading...