یادبود مجازی استان

فارس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صدیقه تندرو
فارس - سروستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
74
فاتحه ها
18
صلوات ها
1,983
فاتحه ها
61
شادروان بهرام عباسی
فارس - اقلید
صلوات ها
497
فاتحه ها
22
صلوات ها
562
فاتحه ها
16
صلوات ها
1,012
فاتحه ها
29
صلوات ها
7
فاتحه ها
5
مرحومه شوکت نظری
فارس - شیراز
صلوات ها
909
فاتحه ها
35
شادروان حمداله نظری
فارس - شیراز
صلوات ها
3,251
فاتحه ها
211
شادروان محسن نظری
فارس - شیراز
صلوات ها
2,121
فاتحه ها
300
صلوات ها
140
فاتحه ها
15
صلوات ها
1,608
فاتحه ها
154
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
صلوات ها
120
فاتحه ها
16
شادروان سید فرشاد امدادی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
63
فاتحه ها
8
Loading...