یادبود مجازی استان

فارس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
شادروان علی بردبار
فارس - شیراز
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
صلوات ها
150
فاتحه ها
230
صلوات ها
120
فاتحه ها
3
صلوات ها
2,285
فاتحه ها
397
شادروان حسین ایزدی
فارس - خرامه
صلوات ها
10
فاتحه ها
8
مرحومه رعنا شیروانی
فارس - داراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عرفان شفیعی
فارس - کازرون
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه معصومه چناری
فارس - شیراز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان پوریا چناری
فارس - شیراز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا خوندل
فارس - سوریان
صلوات ها
14
فاتحه ها
5
محمدجواد کاظمی
فارس - مرودشت
صلوات ها
108
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
310
فاتحه ها
25
مرحومه نوشین صبوری
فارس - شیراز
صلوات ها
169
فاتحه ها
54
مرحومه رضا جمالی
فارس - مرودشت
صلوات ها
1,190
فاتحه ها
20
Loading...