یادبود مجازی استان

فارس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گل بس نوروزی
فارس - سروستان
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
240
فاتحه ها
17
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان رضا جعفری
فارس - شیراز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سروناز محمدی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
103
فاتحه ها
2
صلوات ها
103
فاتحه ها
1
صلوات ها
202
فاتحه ها
46
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سعدی صفری
فارس - شیراز
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
13,818
فاتحه ها
1,031
صلوات ها
6,802
فاتحه ها
380
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
عبدالعلی رحیمیان
فارس - شیراز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...