یادبود مجازی استان

فارس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
151
فاتحه ها
51
شهدای شاهچراغ
فارس - شیراز
صلوات ها
148
فاتحه ها
52
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
صلوات ها
9,100
فاتحه ها
1,314
صلوات ها
32,500
فاتحه ها
146
شادروان شوکت زارع
فارس - شیراز
صلوات ها
350
فاتحه ها
46
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
شادروان عباس اقلیمی
فارس - شیراز
صلوات ها
331
فاتحه ها
29
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
علیرضا سارایه
فارس - شیراز
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
مرحومه معصومه کیخا
فارس - شیراز
صلوات ها
3,500
فاتحه ها
128
شهید محمد اسلامئ
فارس - شیراز
صلوات ها
25
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان علی باز رفیعی
فارس - اردکان
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
صلوات ها
7,001
فاتحه ها
1,483
صلوات ها
104
فاتحه ها
2
صلوات ها
64
فاتحه ها
30
Loading...