یادبود مجازی شهر

مرودشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
32
فاتحه ها
3
محمدجواد کاظمی
فارس - مرودشت
صلوات ها
108
فاتحه ها
2
مرحومه رضا جمالی
فارس - مرودشت
صلوات ها
1,190
فاتحه ها
20
صلوات ها
395
فاتحه ها
10
صلوات ها
576
فاتحه ها
5
مرحومه مریم محمدزاده
فارس - مرودشت
صلوات ها
775
فاتحه ها
76
صلوات ها
142
فاتحه ها
12
صلوات ها
8,131
فاتحه ها
1,395
Loading...