یادبود مجازی شهر

فیروز آباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه معصومه نجفی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید عینعلی بهرامی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
626
فاتحه ها
143
صلوات ها
153
فاتحه ها
4
شادروان نصرت الله رضایی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
2,800
فاتحه ها
134
شادروان نصرت الله رضایی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه پروانه ظرافت
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سروناز محمدی
فارس - فیروز آباد
صلوات ها
103
فاتحه ها
2
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...