یادبود مجازی شهر

بوانات

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه نرجس صحرانورد
فارس - بوانات
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه زیبا روستایی
فارس - بوانات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان فرامرز عباسی
فارس - بوانات
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان فرامرز عباسی
فارس - بوانات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین سلطانی
فارس - بوانات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,003
فاتحه ها
10
Loading...