یادبود مجازی شهر

کازرون

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان یاسر هاشمی
فارس - کازرون
صلوات ها
1,022
فاتحه ها
1
مرحومه شهربانو عباسی
فارس - کازرون
صلوات ها
8
فاتحه ها
1
مرحومه مسکینه ارجمند
فارس - کازرون
صلوات ها
514
فاتحه ها
4
صلوات ها
948
فاتحه ها
35
شهید مسعود طاهری
فارس - کازرون
صلوات ها
39
فاتحه ها
14
Loading...