یادبود مجازی شهر

نی ریز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان قاسم خسروی
فارس - نی ریز
صلوات ها
423
فاتحه ها
7
محمدصادق مشتاقی
فارس - نی ریز
صلوات ها
20
فاتحه ها
9
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
202
فاتحه ها
41
صلوات ها
442
فاتحه ها
175
مرحومه اکرم اله یار
فارس - نی ریز
صلوات ها
7,260
فاتحه ها
434
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رسول زلفی
فارس - نی ریز
صلوات ها
7,040
فاتحه ها
268
Loading...