یادبود مجازی شهر

سروستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
294
فاتحه ها
33
صلوات ها
310
فاتحه ها
25
شادروان علیداد خوشبو
فارس - سروستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه گل بس نوروزی
فارس - سروستان
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
قمر نصر سروستانی
فارس - سروستان
صلوات ها
9,651
فاتحه ها
872
مرحومه صدیقه تندرو
فارس - سروستان
صلوات ها
942
فاتحه ها
51
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
Loading...