یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی زارع
همدان - همدان
صلوات ها
200
فاتحه ها
5
صلوات ها
181
فاتحه ها
24
صلوات ها
14
فاتحه ها
6
شادروان باب اله نصرتی زاده
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
4,767
فاتحه ها
83
شادروان حاج حسن تیموری
همدان - تویسرکان
صلوات ها
302
فاتحه ها
1
صلوات ها
1,867
فاتحه ها
90
صلوات ها
344
فاتحه ها
723
شهید شهید حسن ترک
همدان - همدان
صلوات ها
103
فاتحه ها
7
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان خداکرم کیانی
همدان - ملایر
صلوات ها
367
فاتحه ها
38
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,000
فاتحه ها
200
شهید مصطفی احمدی روشن
همدان - همدان
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
120
فاتحه ها
3
مرحومه منصوره حذا
همدان - همدان
صلوات ها
1,223
فاتحه ها
15
شادروان علی بخش عباسی
همدان - همدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه منیر آقابیگی
همدان - ملایر
صلوات ها
1,680
فاتحه ها
88
مرحومه سکینه فتحی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
Loading...