یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان امید کیانی
همدان - نهاوند
صلوات ها
10,267
فاتحه ها
1,731
صلوات ها
25
فاتحه ها
0
صلوات ها
21,500
فاتحه ها
900
شادروان بهروز سیف
همدان - نهاوند
صلوات ها
340
فاتحه ها
8
شادروان حسن رسولی
همدان - همدان
صلوات ها
620
فاتحه ها
16
مرحومه منصوره حذا
همدان - همدان
صلوات ها
616
فاتحه ها
9
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مریم میرزایی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
900
فاتحه ها
11
شادروان سید احمد عربی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
صلوات ها
29
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمدرضا صبا
همدان - همدان
صلوات ها
402
فاتحه ها
10
صلوات ها
16,310
فاتحه ها
1,195
شادروان سمیرا محمد گنجی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
217,710
فاتحه ها
600
صلوات ها
120
فاتحه ها
16
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
781
فاتحه ها
60
Loading...