یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
27,103
فاتحه ها
600
شادروان علیرضا آقائی
همدان - ملایر
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
صلوات ها
2,867
فاتحه ها
143
حاج شیخ حسن مروج نجفی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
1,500
فاتحه ها
39
صلوات ها
10,280
فاتحه ها
151
مرحومه باقر تاجیک
همدان - ملایر
صلوات ها
200
فاتحه ها
1
مرحومه باقر تاجیک
همدان - ملایر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
121
فاتحه ها
5
مرحومه صغری بیات
همدان - تویسرکان
صلوات ها
102
فاتحه ها
8
مرحومه سکینه شعبانلو
همدان - ملایر
صلوات ها
89
فاتحه ها
15
مرحومه سیده بانو طباطبایی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
95
فاتحه ها
12
شادروان حسن پرمه
همدان - همدان
صلوات ها
3,013
فاتحه ها
29
شادروان گلجمال سبزی
همدان - همدان
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه محترم زندی
همدان - همدان
صلوات ها
7,293
فاتحه ها
11
صلوات ها
15,438
فاتحه ها
590
شهید مصطفی احمدی روشن
همدان - همدان
صلوات ها
18
فاتحه ها
3
شادروان فردین دشتی
همدان - ملایر
صلوات ها
5,050
فاتحه ها
30
صلوات ها
397
فاتحه ها
10
Loading...