یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حسین ویسه ای
همدان - همدان
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
مرحومه فرانک ملکی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان حسین کریمی
همدان - همدان
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان حسین ویسه ای
همدان - همدان
صلوات ها
28,843
فاتحه ها
379
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه جیران شهبازی
همدان - همدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان امیرحسین رحمتی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
153
فاتحه ها
47
مرحومه خدیجه دینی
همدان - همدان
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان اکبر دینی
همدان - همدان
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
صلوات ها
8
فاتحه ها
2
مرحومه صغری دینئ
همدان - همدان
صلوات ها
109
فاتحه ها
63
صلوات ها
79
فاتحه ها
14
مرحومه نرگس بداغی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
100
فاتحه ها
2
صلوات ها
587
فاتحه ها
54
Loading...