یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج مهدی رجبی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه منصوره مالمیر
همدان - تویسرکان
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
مرحومه طیبه وفایی
همدان - همدان
صلوات ها
2,100
فاتحه ها
106
صلوات ها
25
فاتحه ها
7
شهید علی نظری
همدان - ملایر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
241
فاتحه ها
29
شهید محمد(علی) محمد گنجی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان حمدالله آصفی
همدان - همدان
صلوات ها
2,247
فاتحه ها
195
شهید مهدی رفیعی
همدان - نهاوند
صلوات ها
261,091
فاتحه ها
2,651
شادروان محمود حسنوند
همدان - نهاوند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
111
فاتحه ها
13
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
شادروان صالح قربانی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
3,557
فاتحه ها
158
مرحومه پروین غفاریان
همدان - همدان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
شادروان رضا رستمی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
2,254
فاتحه ها
800
مرحومه افسر تعیشی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه نرجس زنگنه
همدان - ملایر
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
شادروان نقی میرزائی
همدان - ملایر
صلوات ها
10,221
فاتحه ها
167
صلوات ها
36
فاتحه ها
38
Loading...