یادبود مجازی استان

همدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه افسر تعیشی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه نرجس زنگنه
همدان - ملایر
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
شادروان نقی میرزائی
همدان - ملایر
صلوات ها
10,202
فاتحه ها
162
صلوات ها
36
فاتحه ها
38
شادروان محمد رسول قربانی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه پوریا خزایی
همدان - نهاوند
صلوات ها
20
فاتحه ها
3
مرحومه صغری منصوری
همدان - همدان
صلوات ها
5
فاتحه ها
3
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
بالا خاتونیان
همدان - همدان
صلوات ها
8
فاتحه ها
21
شهید مهدی رفیعی
همدان - نهاوند
صلوات ها
185,018
فاتحه ها
3,613
شادروان حشمت امیدی
همدان - همدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان معراج بلالی
همدان - همدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه سیده نصرت صمدی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
مرحومه آذر چهاردولی
همدان - ملایر
صلوات ها
2,050
فاتحه ها
5
شادروان رضا کارگر
همدان - همدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,510
فاتحه ها
503
شادروان محمد فخرایی
همدان - همدان
صلوات ها
1,266
فاتحه ها
639
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شهید علی کرمی پایدار
همدان - اسدآباد
صلوات ها
20
فاتحه ها
28
Loading...