یادبود مجازی شهر

نهاوند

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان روح‌اله کیانی
همدان - نهاوند
صلوات ها
133
فاتحه ها
26
صلوات ها
227
فاتحه ها
7
شهید مهدی رفیعی
همدان - نهاوند
صلوات ها
261,091
فاتحه ها
2,651
شادروان محمود حسنوند
همدان - نهاوند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه پوریا خزایی
همدان - نهاوند
صلوات ها
20
فاتحه ها
3
شهید مهدی رفیعی
همدان - نهاوند
صلوات ها
203,298
فاتحه ها
6,513
شادروان علی محمد خزائی
همدان - نهاوند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...