یادبود مجازی شهر

کبودر اهنگ

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مریم میرزایی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
900
فاتحه ها
11
شادروان رضا رستمی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
2,254
فاتحه ها
800
شادروان محمد رسول قربانی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,072
فاتحه ها
27
شادروان بویوک آقا خانی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
46
فاتحه ها
14
شادروان باب اله نصرتی زاده
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
4,767
فاتحه ها
85
مرحومه سیده بانو طباطبایی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
95
فاتحه ها
12
شادروان صغری سرمستی
همدان - کبودر اهنگ
صلوات ها
4,920
فاتحه ها
50
Loading...