یادبود مجازی شهر

تویسرکان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سید احمد عربی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان سمیرا محمد گنجی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
67,240
فاتحه ها
396
مرحومه منصوره مالمیر
همدان - تویسرکان
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شهید محمد(علی) محمد گنجی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
8,223
فاتحه ها
1,875
شادروان صالح قربانی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
3,557
فاتحه ها
158
مرحومه سیده نصرت صمدی
همدان - تویسرکان
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان حسین بیگلری
همدان - تویسرکان
صلوات ها
770
فاتحه ها
62
Loading...