یادبود مجازی شهر

ملایر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علیرضا آقائی
همدان - ملایر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
10,160
فاتحه ها
147
مرحومه باقر تاجیک
همدان - ملایر
صلوات ها
200
فاتحه ها
1
مرحومه باقر تاجیک
همدان - ملایر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
120
فاتحه ها
5
مرحومه سکینه شعبانلو
همدان - ملایر
صلوات ها
87
فاتحه ها
15
شادروان فردین دشتی
همدان - ملایر
صلوات ها
5,046
فاتحه ها
29
Loading...