یادبود مجازی شهر

اسدآباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید علی کرمی پایدار
همدان - اسدآباد
صلوات ها
20
فاتحه ها
28
شادروان اله یار کرمی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
504
فاتحه ها
65
شادروان صفرعلی ....
همدان - اسدآباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فرانک ملکی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان امیرحسین رحمتی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
153
فاتحه ها
47
مرحومه مرضیه منصوری
همدان - اسدآباد
صلوات ها
101,757
فاتحه ها
1,154
حاج شیخ حسن مروج نجفی
همدان - اسدآباد
صلوات ها
2,503
فاتحه ها
211
Loading...