یادبود مجازی استان

مرکزی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان موسی عیدی
مرکزی - اراک
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
شادروان محمد علی همتی
مرکزی - آشتیان
صلوات ها
25
فاتحه ها
31
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
7,012
فاتحه ها
300
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان محمود اصغری
مرکزی - اراک
صلوات ها
11
فاتحه ها
4
صلوات ها
2
فاتحه ها
22
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه نسرین تیمو
مرکزی - شازند
صلوات ها
839
فاتحه ها
263
صلوات ها
24
فاتحه ها
5
صلوات ها
800
فاتحه ها
36
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
101
فاتحه ها
2
شهید حمیدرضا اروجلو
مرکزی - اراک
صلوات ها
20
فاتحه ها
5
صلوات ها
60
فاتحه ها
0
مرحومه مریم صالحی
مرکزی - محلات
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
مرحومه صدیقه خراسانی
مرکزی - محلات
صلوات ها
7,539
فاتحه ها
93
صلوات ها
121,673
فاتحه ها
853
مرحومه کبری عباسی
مرکزی - اراک
صلوات ها
103
فاتحه ها
3
Loading...