یادبود مجازی استان

مرکزی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
60
فاتحه ها
0
مرحومه مریم صالحی
مرکزی - محلات
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه صدیقه خراسانی
مرکزی - محلات
صلوات ها
7,526
فاتحه ها
82
صلوات ها
17,936
فاتحه ها
216
مرحومه کبری عباسی
مرکزی - اراک
صلوات ها
103
فاتحه ها
3
شادروان مرتضی حسنی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
301
فاتحه ها
11
صلوات ها
2,888
فاتحه ها
27
صلوات ها
1,380
فاتحه ها
22
صلوات ها
5,567
فاتحه ها
29
شادروان محمود کریمی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
166
فاتحه ها
8
صلوات ها
51
فاتحه ها
2
صلوات ها
11,750
فاتحه ها
303
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه اوچی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
5,021
فاتحه ها
32
صلوات ها
3,125
فاتحه ها
12
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان زینب قدیمی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
15
فاتحه ها
0
مرحومه مهری فلاحتی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
27,463
فاتحه ها
668
شادروان آتنا رفیعی
مرکزی - شازند
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
Loading...