یادبود مجازی استان

مرکزی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
22,017
فاتحه ها
1,206
شادروان احمد مهرعلی
مرکزی - اراک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,734
فاتحه ها
111
صلوات ها
295
فاتحه ها
38
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
5
مرحومه طیبه نصیری
مرکزی - خمین
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
مرحومه سکینه آشناور
مرکزی - اراک
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,300
فاتحه ها
4
صلوات ها
39
فاتحه ها
9
صلوات ها
403
فاتحه ها
66
مرحومه مریم آبائی
مرکزی - اراک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه علی یوسفی
مرکزی - اراک
صلوات ها
6,023
فاتحه ها
100
صلوات ها
220
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
853
فاتحه ها
365
شادروان حسین جعفری
مرکزی - محلات
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
110
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا رحیمی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیر ذبیحی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
2
فاتحه ها
3
Loading...