یادبود مجازی شهر

دلیجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
160
فاتحه ها
5
شادروان فتحعلی کمره ئی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه عفت غفاری
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
1,662
فاتحه ها
146
شادروان قاسم قاسمی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
501
فاتحه ها
45
زهرا تفنگساز
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
971
فاتحه ها
88
شادروان سید جلال احمدی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه طوبی حسینی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
4,229
فاتحه ها
54
مرحومه طوبی حسینی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...