یادبود مجازی شهر

محلات

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
726
فاتحه ها
2
صلوات ها
1,012
فاتحه ها
61
صلوات ها
304
فاتحه ها
39
شادروان حسین جعفری
مرکزی - محلات
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محسن نظارت
مرکزی - محلات
صلوات ها
239
فاتحه ها
39
مرحومه فاطمه شاهرخی
مرکزی - محلات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین اسلامی
مرکزی - محلات
صلوات ها
855
فاتحه ها
63
Loading...