یادبود مجازی شهر

شازند

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رضا رجبی
مرکزی - شازند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا رجبی
مرکزی - شازند
صلوات ها
2,015
فاتحه ها
481
مرحومه مبینا عابدی
مرکزی - شازند
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان شمس اله بیگی
مرکزی - شازند
صلوات ها
306
فاتحه ها
70
شادروان محمد گنجی
مرکزی - شازند
صلوات ها
8
فاتحه ها
1
صلوات ها
113,492
فاتحه ها
7,884
مرحومه نسرین تیمو
مرکزی - شازند
صلوات ها
839
فاتحه ها
263
شادروان آتنا رفیعی
مرکزی - شازند
صلوات ها
12
فاتحه ها
65
Loading...