یادبود مجازی شهر

ساوه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
21,507
فاتحه ها
805
شادروان مرتضی حسنی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
301
فاتحه ها
11
صلوات ها
2,888
فاتحه ها
27
صلوات ها
1,380
فاتحه ها
22
شادروان محمود کریمی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
166
فاتحه ها
8
مرحومه فاطمه اوچی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
5,021
فاتحه ها
32
شادروان زینب قدیمی
مرکزی - ساوه
صلوات ها
15
فاتحه ها
0
Loading...