یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ساره قديمي بيشه
مازندران - بابل
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
شادروان حاج ایرج علی نیا
مازندران - چالوس
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان محمدحسین کریمی
مازندران - بهشهر
صلوات ها
5
فاتحه ها
11
مرحومه دری شیخ
مازندران - نوشهر
صلوات ها
131
فاتحه ها
54
صلوات ها
2,851
فاتحه ها
8
شادروان علی باهو طرودی
مازندران - ساری
صلوات ها
4,023
فاتحه ها
396
شادروان رضا غنی زاده
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
460
فاتحه ها
40
صلوات ها
30
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,027
فاتحه ها
114
مرحومه سیده الهه حسینی
مازندران - بابل
صلوات ها
5,150
فاتحه ها
100
صلوات ها
180
فاتحه ها
26
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
147
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
681
فاتحه ها
20
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
11
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,590
فاتحه ها
401
شادروان غلامحسین محسنی
مازندران - نور
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج اسماعیل سقایی
مازندران - بهشهر
صلوات ها
1,344
فاتحه ها
107
Loading...