یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مهرانگیز سلامی
مازندران - بابلسر
صلوات ها
40
فاتحه ها
10
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان غلام رضا یحیی پور
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
206
فاتحه ها
12
شادروان مهدی فراهانی
مازندران - نور
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کریم کریم زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن قنبری
مازندران - تنکابن
صلوات ها
15
فاتحه ها
2
شادروان عباس نبی پور
مازندران - آمل
صلوات ها
465
فاتحه ها
44
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
صلوات ها
30
فاتحه ها
6
صلوات ها
6,015
فاتحه ها
1,035
صلوات ها
430
فاتحه ها
124
شادروان سیدباقر طریحی
مازندران - نکا
صلوات ها
145
فاتحه ها
17
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شهید بهمن مرادیان
مازندران - ساری
صلوات ها
50
فاتحه ها
5
شادروان پارسا کریمیان کناری
مازندران - فریدون کنار
صلوات ها
27,451
فاتحه ها
1,650
صلوات ها
4,214
فاتحه ها
252
مرحومه رومینا حیدری
مازندران - بابل
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
شادروان فردوس حاجی تبار
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
1,062
فاتحه ها
58
Loading...