یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی باهو طرودی
مازندران - ساری
صلوات ها
3,881
فاتحه ها
295
شادروان رضا غنی زاده
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
460
فاتحه ها
40
صلوات ها
30
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,027
فاتحه ها
114
مرحومه سیده الهه حسینی
مازندران - بابل
صلوات ها
4,439
فاتحه ها
81
صلوات ها
180
فاتحه ها
26
صلوات ها
87
فاتحه ها
27
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
681
فاتحه ها
20
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
11
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,590
فاتحه ها
401
شادروان غلامحسین محسنی
مازندران - نور
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج اسماعیل سقایی
مازندران - بهشهر
صلوات ها
1,344
فاتحه ها
107
صلوات ها
46,826
فاتحه ها
2,090
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان میرنقی شجاعی
مازندران - ساری
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
شادروان میر نقی شجاعی
مازندران - ساری
صلوات ها
40
فاتحه ها
0
شادروان علی مولایی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
8,902
فاتحه ها
469
Loading...