یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی اصغر قربانی
مازندران - تنکابن
صلوات ها
540
فاتحه ها
32
شادروان برزو مسلمی
مازندران - ساری
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه فاطمه ظهوری
مازندران - آمل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان باخ ان
مازندران - جویبار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه محمودی
مازندران - آمل
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه محمودی
مازندران - آمل
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مجید غنمی
مازندران - رامسر
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
200
فاتحه ها
42
جمشید علینیا
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان شیرمست کاکاسلطانی
مازندران - چالوس
صلوات ها
2,122
فاتحه ها
1,133
مرحومه طاهره سلیمی
مازندران - ساری
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رجبعلی کثیری
مازندران - نور
صلوات ها
220,401
فاتحه ها
15,001
شادروان رمضان پورکریمی
مازندران - نور
صلوات ها
100
فاتحه ها
94
شادروان مولود سرهنگپور
مازندران - بابل
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
مرحومه صغری الکائی بهجتی
مازندران - چالوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عبدالغفار رمضانپور
مازندران - تنکابن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه نرجس آل ابراهیم
مازندران - چالوس
صلوات ها
200
فاتحه ها
15
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
708
فاتحه ها
10
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
391
فاتحه ها
12
Loading...