یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه سلطان آذربهرام
مازندران - سواد کوه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
9
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه مریم مجیدی
مازندران - چالوس
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
14
فاتحه ها
0
مرحومه پری یحیی پور
مازندران - آمل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه صراحیه علیزاده
مازندران - بابل
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
مرحومه مریم رستمیان
مازندران - ساری
صلوات ها
14
فاتحه ها
4
شادروان سید راما میرگتی
مازندران - ساری
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
51
فاتحه ها
21
صلوات ها
255
فاتحه ها
26
صلوات ها
4,581
فاتحه ها
1,100
شادروان غلامحسین روشن
مازندران - چالوس
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه سیده صغری تقیان
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
26
فاتحه ها
8
علی الهی
مازندران - تنکابن
صلوات ها
1
فاتحه ها
10
صلوات ها
326
فاتحه ها
23
صلوات ها
11
فاتحه ها
3
مرحومه اسکندر هرسیج ثانی
مازندران - چالوس
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
Loading...