یادبود مجازی استان

مازندران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صغری الکائی بهجتی
مازندران - چالوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عبدالغفار رمضانپور
مازندران - تنکابن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه نرجس آل ابراهیم
مازندران - چالوس
صلوات ها
200
فاتحه ها
15
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
611
فاتحه ها
6
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
381
فاتحه ها
6
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
170
فاتحه ها
10
شادروان علی محمدجانزاده
مازندران - بابل
صلوات ها
83
فاتحه ها
15
مرحومه حاجیه نصرت شوشی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
3,702
فاتحه ها
39
شادروان همت حسین زاده
مازندران - بابل
صلوات ها
29,550
فاتحه ها
624
مرحومه کبری عسگری تمیجانی
مازندران - رامسر
صلوات ها
2,707
فاتحه ها
21
صلوات ها
130
فاتحه ها
6
مرحومه فاطمه غلامی
مازندران - نوشهر
صلوات ها
1,600
فاتحه ها
42
شادروان علی نیک زاد باروق
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عیسی حسین زاده
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
8,337
فاتحه ها
2,920
مرحومه زینت نجار لشگری
مازندران - تنکابن
صلوات ها
85
فاتحه ها
2
شادروان مطلب باقرپور
مازندران - بابل
صلوات ها
5,291
فاتحه ها
44
مرحومه محبوبه نیکزاد
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
36
فاتحه ها
30
صلوات ها
565
فاتحه ها
33
مرحومه کربلائی هاجر فلاح
مازندران - ساری
صلوات ها
13,082
فاتحه ها
67
Loading...