یادبود مجازی شهر

قائم شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فردوس حاجی تبار
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
1,062
فاتحه ها
58
مرحومه لیلا صادقی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
1,301
فاتحه ها
112
شادروان یاسین محمدنیا
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
15
فاتحه ها
11
شادروان رضا غنی زاده
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
460
فاتحه ها
40
شادروان علی مولایی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
8,902
فاتحه ها
469
مرحومه هاجرخاتون ناصحی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
شادروان سید رضا عمادی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید داود حسینی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
23
فاتحه ها
27
Loading...