یادبود مجازی شهر

قائم شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حاجیه نصرت شوشی
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
3,711
فاتحه ها
39
شادروان علی نیک زاد باروق
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عیسی حسین زاده
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
8,360
فاتحه ها
2,921
مرحومه محبوبه نیکزاد
مازندران - قائم شهر
صلوات ها
36
فاتحه ها
30
Loading...