یادبود مجازی شهر

آمل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان نوراله قربانی
مازندران - آمل
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
مرحومه زهرا جاهد
مازندران - آمل
صلوات ها
116
فاتحه ها
53
صلوات ها
180
فاتحه ها
26
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
49,176
فاتحه ها
2,122
مرحومه کلثوم صانعی
مازندران - آمل
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
صلوات ها
4
فاتحه ها
3
شادروان محمد آقا فغانی
مازندران - آمل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...