یادبود مجازی شهر

سواد کوه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سکینه حقانی
مازندران - سواد کوه
صلوات ها
100
فاتحه ها
22
مصیب علیزاده کلاریجانی
مازندران - سواد کوه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شهید قاسم سلیمانی
مازندران - سواد کوه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه سلطان آذربهرام
مازندران - سواد کوه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...