یادبود مجازی استان

گیلان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
160
فاتحه ها
6
صلوات ها
850
فاتحه ها
107
شهید علی اخوین انصاری
گیلان - رود سر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مرتضی هاشمی
گیلان - رود سر
صلوات ها
129
فاتحه ها
14
صلوات ها
297
فاتحه ها
58
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا ایزدکسب
گیلان - لنگرود
صلوات ها
322
فاتحه ها
65
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
مرحومه ائمه محمدی
گیلان - رشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
مرحومه طلعت مسیبی
گیلان - رشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان رحیم آماده ضیابری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
236
فاتحه ها
23
شادروان خدیجه آرام بن
گیلان - آستانه اشرفیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ایران ربیعی ثابت
گیلان - لاهیجان
صلوات ها
215
فاتحه ها
11
مرحومه احترام عاشوری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
200
فاتحه ها
20
مرحومه سیده زینب شکوری
گیلان - صومعه سرا
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
Loading...