یادبود مجازی استان

گیلان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
301
فاتحه ها
29
شادروان منور هادی پور
گیلان - رودبار
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان احمد کاظمی
گیلان - تالش
صلوات ها
2,037
فاتحه ها
17
صلوات ها
1,070
فاتحه ها
67
شادروان مجتبی کاظمی
گیلان - لشت نشا
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
صلوات ها
924
فاتحه ها
93
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3,267
فاتحه ها
142
شادروان حاتم گلناز
گیلان - لنگرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
روان شاد رقیه محمد دوست
گیلان - لاهیجان
صلوات ها
103
فاتحه ها
3
صلوات ها
4,020
فاتحه ها
60
صلوات ها
582
فاتحه ها
39
شادروان علیرضا محمدی
گیلان - صومعه سرا
صلوات ها
31
فاتحه ها
13
مرحومه ستاره درختی
گیلان - تالش
صلوات ها
1,771
فاتحه ها
36
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
مرحومه فاطمه گل پور
گیلان - رود سر
صلوات ها
16
فاتحه ها
2
مرحومه گل بانو براری
گیلان - لنگرود
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
Loading...