یادبود مجازی استان

گیلان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مسعود هادی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
13
فاتحه ها
0
شادروان مسعود هادی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا نصری
گیلان - رودبار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,407
فاتحه ها
157
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
مرحومه مریم کارگر
گیلان - رود سر
صلوات ها
1,775
فاتحه ها
147
صلوات ها
101
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شهین هادی کپورچالی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
310
فاتحه ها
44
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی ناصح
گیلان - رشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
6
فاتحه ها
2
مرحومه منیژه ملتی
گیلان - رشت
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
سید محمود علیپور
گیلان - رشت
صلوات ها
700
فاتحه ها
60
صلوات ها
212
فاتحه ها
23
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین فلکی
گیلان - فومن
صلوات ها
2,015
فاتحه ها
146
Loading...