یادبود مجازی شهر

رود سر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه آريانا سيف
گیلان - رود سر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید علی اخوین انصاری
گیلان - رود سر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مرتضی هاشمی
گیلان - رود سر
صلوات ها
129
فاتحه ها
14
صلوات ها
2,504
فاتحه ها
50
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
مرحومه مریم کارگر
گیلان - رود سر
صلوات ها
1,775
فاتحه ها
147
مرحومه فاطمه گل پور
گیلان - رود سر
صلوات ها
16
فاتحه ها
2
صلوات ها
155,621
فاتحه ها
12,619
Loading...