یادبود مجازی شهر

لنگرود

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
30
فاتحه ها
0
شادروان ذکریا عطایی
گیلان - لنگرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا ایزدکسب
گیلان - لنگرود
صلوات ها
333
فاتحه ها
224
مرحومه صابره پوررضایی
گیلان - لنگرود
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,400
فاتحه ها
228
مرحومه لیلا اسماعیلی
گیلان - لنگرود
صلوات ها
13
فاتحه ها
23
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
24
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...