یادبود مجازی استان

کهکیلویه و بویراحمد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سیده طلابس خاندل
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
1,420
فاتحه ها
74
شادروان حسن رزمخواه
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
2,455
فاتحه ها
131
شادروان محمد فرشیدی فر
کهکیلویه و بویراحمد - لیکک
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
مرحوم سید علی اکبریان
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
101
فاتحه ها
0
شادروان مهدی مرادیانی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
3
فاتحه ها
6
شادروان اله کرم مرادیانی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
206
فاتحه ها
13
مرحومه مرجان قربانی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان قاید محمد ملا جلیل فر
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه هلن کهزادی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
812
فاتحه ها
125
شادروان سید محمدرحیم کریمی نژاد
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
180
فاتحه ها
20
مرحومه سیده افسانه کریمی نژاد
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
420
فاتحه ها
70
شادروان محمد اسدی
کهکیلویه و بویراحمد - دوگنبدان
صلوات ها
5,600
فاتحه ها
488
مرحومه همه گل هدایتی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
122
فاتحه ها
6
شادروان کاووس یوسفی
کهکیلویه و بویراحمد - دوگنبدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سیده مرضیه حسینی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
26
فاتحه ها
4
مرحومه اقدس کشوری
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
16
فاتحه ها
11
مرحومه زینت فردیان
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
1,010
فاتحه ها
5
شادروان صمد پارسا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
124
فاتحه ها
19
شادروان صمد پارسا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شیروان بهور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
305
فاتحه ها
0
Loading...