یادبود مجازی شهر

یاسوج

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان گودرز خحسته
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه رضوان برزگر حسینخانی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
2,504
فاتحه ها
384
شادروان حجت اله محمدی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
سید دانیال محمد پور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
101,627
فاتحه ها
10,046
شادروان دکتر فرامرز احمدی جهان آباد
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
مرحومه نیلوفر دانش آموز
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
751
فاتحه ها
43
شادروان سیدنصرالله رضایی نیا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
4,188
فاتحه ها
39
مشهدی علی چمران(بادبرین)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...