یادبود مجازی استان

کردستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان صفر ایزدی
کردستان - قروه
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
شهید فریدون (فرید) تعریف
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه رنگینه میهمی
کردستان - قروه
صلوات ها
45
فاتحه ها
26
مرحومه مهنا رحیمی مهر
کردستان - سقز
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
271
شادروان عیسی بیگلری
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عباس کمندی
کردستان - سنندج
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان قاسم میرزایی
کردستان - بیجار
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سمیرا کرمخانی
کردستان - مریوان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد جعفر کرمخانی
کردستان - مریوان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان بهاءالدین ادب
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه عطیه کرمخانی
کردستان - مریوان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه الهه کرمخانی
کردستان - مریوان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید محمود امان اللهی
کردستان - بیجار
صلوات ها
16
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...