یادبود مجازی استان

کردستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان امیرحسین ضیایی
کردستان - قروه
صلوات ها
240
فاتحه ها
104
شادروان سید جعفر بیاتی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کبری سعیدی
کردستان - سنندج
صلوات ها
391
فاتحه ها
302
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان منصور مراغه
کردستان - بیجار
صلوات ها
151
فاتحه ها
20
صلوات ها
4,888,890
فاتحه ها
113,961
مرحومه حبیب الله طهماسبی
کردستان - سنندج
صلوات ها
47,002
فاتحه ها
7,015
مرحومه حبیب الله طهماسبی
کردستان - سنندج
صلوات ها
6,917
فاتحه ها
669
صلوات ها
6,611
فاتحه ها
988
مرحومه شهین غفوری
کردستان - سقز
صلوات ها
6,225
فاتحه ها
522
صلوات ها
20
فاتحه ها
7
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا امیری
کردستان - قروه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان محسن ورمزیار
کردستان - بیجار
صلوات ها
100
فاتحه ها
20
مرحومه ماه پری پیربادامی
کردستان - بیجار
صلوات ها
228
فاتحه ها
10
مرحومه بلقیس فاروقی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه گلزار وزیری
کردستان - سنندج
صلوات ها
165
فاتحه ها
1
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...