یادبود مجازی استان

کردستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا امیری
کردستان - قروه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محسن ورمزیار
کردستان - بیجار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ماه پری پیربادامی
کردستان - بیجار
صلوات ها
228
فاتحه ها
10
مرحومه بلقیس فاروقی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه گلزار وزیری
کردستان - سنندج
صلوات ها
165
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...