یادبود مجازی استان

کردستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
23
فاتحه ها
112
صلوات ها
1,818
فاتحه ها
153
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
مرحومه طلیعه كاسب
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مهسا امینی
کردستان - سقز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان مهسا امینی
کردستان - سنندج
صلوات ها
8
فاتحه ها
11
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیرحسین ضیایی
کردستان - قروه
صلوات ها
240
فاتحه ها
104
شادروان سید جعفر بیاتی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کبری سعیدی
کردستان - سنندج
صلوات ها
392
فاتحه ها
302
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان منصور مراغه
کردستان - بیجار
صلوات ها
151
فاتحه ها
20
صلوات ها
4,888,890
فاتحه ها
113,961
مرحومه حبیب الله طهماسبی
کردستان - سنندج
صلوات ها
47,002
فاتحه ها
7,015
مرحومه حبیب الله طهماسبی
کردستان - سنندج
صلوات ها
6,917
فاتحه ها
669
صلوات ها
21,957
فاتحه ها
1,204
Loading...