یادبود مجازی شهر

سنندج

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان عیسی بیگلری
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عباس کمندی
کردستان - سنندج
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان بهاءالدین ادب
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
مرحومه طلیعه كاسب
کردستان - سنندج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهسا امینی
کردستان - سنندج
صلوات ها
8
فاتحه ها
11
Loading...