یادبود مجازی شهر

بیجار

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان قاسم میرزایی
کردستان - بیجار
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شهید محمود امان اللهی
کردستان - بیجار
صلوات ها
16
فاتحه ها
0
شادروان منصور مراغه
کردستان - بیجار
صلوات ها
151
فاتحه ها
20
شادروان محسن ورمزیار
کردستان - بیجار
صلوات ها
100
فاتحه ها
20
مرحومه ماه پری پیربادامی
کردستان - بیجار
صلوات ها
228
فاتحه ها
10
Loading...