یادبود مجازی شهر

قروه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان امیرحسین ضیایی
کردستان - قروه
صلوات ها
240
فاتحه ها
104
شادروان سید جعفر بیاتی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
20
فاتحه ها
7
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا امیری
کردستان - قروه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
مرحومه بلقیس فاروقی
کردستان - قروه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...