یادبود مجازی استان

سیستان و بلوچستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مرحوم کربلائی عیسی رهدار
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
5,010
فاتحه ها
220
شادروان حسن راشکی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
2,676
فاتحه ها
22
حسین تقی‌‌‌ ‌‌‌مصلح
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
250
فاتحه ها
18
حسین تقی ‌مصلح
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
7
مرحومه فاطمه پودینه
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
3,120
فاتحه ها
2
مرحومه فاطمه پودینه
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کربلائی قربانعلی احمدی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
2,619
فاتحه ها
17
شادروان غلامرضا سعیدی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
3,219
فاتحه ها
22
شادروان سلطان میربهاالدین
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان حاج حسن میربهاءالدین
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
20,331
فاتحه ها
27
مرحومه عزت مزاری
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
45
فاتحه ها
7
شهید محمد حسین جهانتیغ
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شهید میرک بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
100
فاتحه ها
2
شادروان سهراب بارکزایی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
Loading...