یادبود مجازی استان

سیستان و بلوچستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مهدی حسن پور
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
93,635
فاتحه ها
805
شادروان محمدنعیم امینی فرد
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مسعود عبادی پور
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان مرتضی میر
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف سهرابزهی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان براتعلی حیدری دلیر
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان محمدرضا اكبري
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
490
فاتحه ها
0
مرحومه منیره نارویی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
51
فاتحه ها
0
شادروان کربلائی حسین احراری
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
154
فاتحه ها
7
مرحومه بزرگ سرحدی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد پیری
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کبری ملازاده اول
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
16
فاتحه ها
48
شادروان آرمین ریگی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
4,014
فاتحه ها
105
مرحومه قدسیه سرابندی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
1,704
فاتحه ها
141
شهید میرک بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی اصغر بیگی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد دانش زرهی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
110
فاتحه ها
5
مرحومه پریوش زندیانی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
302
فاتحه ها
50
مرحومه حوا شهرکی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن گمشادی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...