یادبود مجازی شهر

زابل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید علیرضا شهرکی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
مرحومه صغری عسکری
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد اله بخش
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
23
فاتحه ها
0
شهید رضا لطفی سرگزی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
1,006
فاتحه ها
101
شادروان مسعود عبادی پور
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان براتعلی حیدری دلیر
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه منیره نارویی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
51
فاتحه ها
0
Loading...