یادبود مجازی شهر

ایرانشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه زیور مرادی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1,067
فاتحه ها
5
شادروان ابوالحسن بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
211
فاتحه ها
41
شادروان محمدنعیم امینی فرد
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف سهرابزهی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شهید میرک بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن گمشادی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
محمد بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان پیربخش بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...