یادبود مجازی استان

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه مقاتلی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا درویشی
بوشهر - کنگان
صلوات ها
101
فاتحه ها
10
صلوات ها
136
فاتحه ها
3
مرحومه رباب عمرانی
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
143
فاتحه ها
102
شادروان حسین دشتی
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
18
فاتحه ها
7
صلوات ها
956
فاتحه ها
31
شادروان سالم محمدی
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
5,470
فاتحه ها
207
صلوات ها
105
فاتحه ها
11
شادروان ایران سرتلی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
صلوات ها
151
فاتحه ها
20
شادروان امراله جوکار
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان پیمان قائدی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد علی زاده
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
1,116
فاتحه ها
85
صلوات ها
92,720
فاتحه ها
12,303
مرحومه خدیجه معماری
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
627
فاتحه ها
43
مرحومه ملیکا منفرد
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
160
فاتحه ها
10
مرحومه صغری صدری
بوشهر - گناوه
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهدی احمدی
بوشهر - دشتی
صلوات ها
25,137
فاتحه ها
1,897
صلوات ها
1
فاتحه ها
60
Loading...