یادبود مجازی استان

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
273
فاتحه ها
180
شادروان حاج علی کازرونی
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
101
فاتحه ها
7
🥀 پورمحمد
بوشهر - خورموج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یاسین مینافر
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
60
فاتحه ها
0
صلوات ها
890
فاتحه ها
13
صلوات ها
16,531
فاتحه ها
1,033
صلوات ها
22
فاتحه ها
3
شهید ن ن
بوشهر - ریشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمود فرخنده پی
بوشهر - برازجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سروش کلبی
بوشهر - کاکی
صلوات ها
1,801
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
40
صلوات ها
136
فاتحه ها
13
مرحومه رویا سهولی
بوشهر - دیر
صلوات ها
40
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان سروش كلبي
بوشهر - دشتی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
3,832
فاتحه ها
594
شادروان رسول جدی
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
6,702
فاتحه ها
340
Loading...