یادبود مجازی استان

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
صلوات ها
1,787
فاتحه ها
143
شهید تمفمنته خنت
بوشهر - ریشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه خدیجه هدایتی
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
1,601
فاتحه ها
50
شادروان حاج صالح نریمانی
بوشهر - برازجان
صلوات ها
383
فاتحه ها
106
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان نبات غلامی
بوشهر - دشتی
صلوات ها
4,550
فاتحه ها
820
مرحومه عصمت میرشکاری
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
2,131
فاتحه ها
45
مرحومه نساء زارع
بوشهر - خورموج
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
مرحومه عصمت میرشکاری
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد زارع
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
8
فاتحه ها
0
صلوات ها
20
فاتحه ها
2
شادروان محمدرضا وثیق
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
5,654
فاتحه ها
349
شهید صادق جمالی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
238
فاتحه ها
10
صلوات ها
1,110
فاتحه ها
29
مرحومه سکینه خلیفه
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
768
فاتحه ها
26
صلوات ها
5,555
فاتحه ها
38
شادروان خدارحم رجب پور
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...