یادبود مجازی استان

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه خدیجه معماری
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
627
فاتحه ها
43
مرحومه ملیکا منفرد
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
111
فاتحه ها
0
مرحومه صغری صدری
بوشهر - گناوه
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهدی احمدی
بوشهر - دشتی
صلوات ها
25,137
فاتحه ها
1,897
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان یعقوب مظفری
بوشهر - خورموج
صلوات ها
1,560
فاتحه ها
135
صلوات ها
136
فاتحه ها
40
شادروان علی علیپور
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
صلوات ها
31
فاتحه ها
0
شادروان صادق ماندگار
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی علی زاده
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
300
فاتحه ها
0
مرحومه آذر شفیعی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
4,149
فاتحه ها
224
صلوات ها
1,641
فاتحه ها
185
شادروان محمد اسلام پور
بوشهر - برازجان
صلوات ها
750
فاتحه ها
47
شادروان سید حسین موسوی
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
2,520
فاتحه ها
548
صلوات ها
28
فاتحه ها
78
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...