یادبود مجازی استان

بوشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید صادق جمالی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
238
فاتحه ها
10
صلوات ها
1,110
فاتحه ها
29
مرحومه سکینه خلیفه
بوشهر - تنگستان
صلوات ها
767
فاتحه ها
25
صلوات ها
5,555
فاتحه ها
38
شادروان خدارحم رجب پور
بوشهر - دشتستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا زائری
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
8,778
فاتحه ها
28
شادروان پرویز دهقانی
بوشهر - بوشهر
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا شریفی
بوشهر - برازجان
صلوات ها
20
فاتحه ها
5
Loading...