یادبود مجازی شهر

خورموج

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان یعقوب مظفری
بوشهر - خورموج
صلوات ها
1,560
فاتحه ها
135
شادروان حاج خضر تیموری
بوشهر - خورموج
صلوات ها
1,324
فاتحه ها
130
🥀 پورمحمد
بوشهر - خورموج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شریفه حاجی پور
بوشهر - خورموج
صلوات ها
319
فاتحه ها
202
صلوات ها
17,787
فاتحه ها
5,134
مرحومه نساء زارع
بوشهر - خورموج
صلوات ها
13
فاتحه ها
1
Loading...