یادبود مجازی شهر

دشتی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
428
فاتحه ها
22
شادروان مهدی احمدی
بوشهر - دشتی
صلوات ها
25,137
فاتحه ها
1,897
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
136
فاتحه ها
40
صلوات ها
146
فاتحه ها
37
شادروان سروش كلبي
بوشهر - دشتی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
درویش آورند
بوشهر - دشتی
صلوات ها
923
فاتحه ها
23
شادروان نبات غلامی
بوشهر - دشتی
صلوات ها
4,550
فاتحه ها
820
Loading...