یادبود مجازی استان

هرمزگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی آهن خای
هرمزگان - میناب
صلوات ها
16
فاتحه ها
1
شادروان محمد شمس الدینی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
8
فاتحه ها
0
مرحومه مهدیه زارع نیا
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
552
فاتحه ها
10
شادروان امیر هوشنگ کمالی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
433
فاتحه ها
45
شادروان غلام کمالی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
503
فاتحه ها
45
مرحومه زهرا زاهدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
255
فاتحه ها
19
شهید قاسم سلیمانی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد حیدری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه حیدری
هرمزگان - میناب
صلوات ها
257
فاتحه ها
28
سيد محمد يوسف هاشمي
هرمزگان - بستک
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
مرحومه ملک مرادی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اتابک چترزرین
هرمزگان - بندر لنگه
صلوات ها
720
فاتحه ها
7
شادروان محسن رنجبر
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه مریم قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه لیلا تقی زاده
هرمزگان - قشم
صلوات ها
2,360
فاتحه ها
60
Loading...