یادبود مجازی استان

هرمزگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علیرضا صابری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
صلوات ها
6,773
فاتحه ها
345
شهید کرامت حیدری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,260
فاتحه ها
121
مرحومه بانو حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
2,200
فاتحه ها
59
مرحومه بانی حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
130
فاتحه ها
20
شادروان احمد تحلکی(راهی زاده)
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
900
فاتحه ها
74
شادروان مصطفی قنبری نژاد
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
6,411
فاتحه ها
61
شادروان غلام کمالی
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی اصغر رحیمی
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
12
فاتحه ها
7
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,046
فاتحه ها
51
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
101
فاتحه ها
1
مرحومه مریم معمارزاده
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
2,706
فاتحه ها
927
مرحومه افسانه ....
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
500
فاتحه ها
42
شادروان حمید یاراحمدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه نرگس یاراحمدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
100
فاتحه ها
16
فاطمه حسن پور
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
160
فاتحه ها
1
مرحومه انیس دادی زاده سرخایی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
35
فاتحه ها
9
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
مرحومه زهرا صادقی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
2,627
فاتحه ها
109
Loading...