یادبود مجازی استان

هرمزگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان عبدالمحمود جهانگیری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عبدالمحمود جهانگیری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,040
فاتحه ها
14
شادروان مير احمد دبستاني
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
155
فاتحه ها
1
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
مرحومه شهیندخت سالاری سردری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه آرزو شریفی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زینب خنیاگر
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
4,140
فاتحه ها
231
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
فاطمه محمدی مزرعه
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مصطفی باقری
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
563
فاتحه ها
1
مرحومه غدیر تقی زاده
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
21
فاتحه ها
0
مرحومه اسما رستمی
هرمزگان - قشم
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه اسماء رستمی
هرمزگان - قشم
صلوات ها
5,320
فاتحه ها
860
شادروان مراد چراغیان
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
800
فاتحه ها
22
شادروان سجاد چراغیان
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,101
فاتحه ها
23
شادروان سکینه دستگزین
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
50
فاتحه ها
3
شادروان جنگو مریدی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
61
فاتحه ها
12
شادروان علی آهن خای
هرمزگان - میناب
صلوات ها
48
فاتحه ها
4
شادروان محمد شمس الدینی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
76
فاتحه ها
4
Loading...