یادبود مجازی شهر

میناب

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
6,773
فاتحه ها
345
مرحومه بانو حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
2,200
فاتحه ها
59
مرحومه بانی حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
130
فاتحه ها
20
شادروان حمید یاراحمدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
312
فاتحه ها
182
مرحومه نرگس یاراحمدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
100
فاتحه ها
16
صلوات ها
155
فاتحه ها
1
شادروان علی آهن خای
هرمزگان - میناب
صلوات ها
48
فاتحه ها
4
مرحومه زهرا زاهدی
هرمزگان - میناب
صلوات ها
255
فاتحه ها
19
Loading...