یادبود مجازی شهر

بندرعباس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید مسعود پرکاس
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شادروان عبدالرضا جعفری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شهید قاسم سلیمانی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
31
فاتحه ها
1
مرحومه شهری فولادی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا صابری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
شهید کرامت حیدری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,260
فاتحه ها
121
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,046
فاتحه ها
51
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...