یادبود مجازی شهر

بندر جاسک

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان احمد تحلکی(راهی زاده)
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
900
فاتحه ها
74
شادروان مصطفی قنبری نژاد
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
6,411
فاتحه ها
61
شادروان پیربخش ولی شاهی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان جنگو مریدی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
61
فاتحه ها
12
شهید قاسم سلیمانی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ملک مرادی
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...